COLABORARE  FAMILIE-GRĂDINIŢĂ

COLABORARE  FAMILIE-GRĂDINIŢĂ

[Referat]

PROF. BUICĂ ADINA CARMEN
G.P.N.GODENI

„Se ştie că educaţia ,ca acţiune socială organizată,se desfăşoară într-un  cadru constituit pe baza unor valori perene şi cu participarea tuturor factorilor educaţionali:familia,grădiniţa instituţii culturale,mass-media,structuri asociative,etc.La nivelul acestor factori se formează medii educaţionale care exercită influenţe specifice asupra noilor generaţii
Familia şi grădiniţa reprezintă cei mai importanţi factori educaţionali ,fiind adevăraţi piloni ai educaţiei.Mediul familial îi oferă copilului modele de comportamente pe care,de regulă,acesta le imită cu fidelitate .Acum şi aici se pun bazele unor deprinderi şi obişnuinţe elementare de comportare morală,dar se face şi trecerea spre înfiriparea unor reprezentări,noţiuni,valori morale ,convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului faţă de el însuşi ,faţă de ceilalţi şi faţă de societatea în care se afirmă.
Ca factor al educaţiei formale,grădiniţa este organizaţia socială special creată pentru educarea tinerei generaţii.În cadrul mediului şcolar,educaţia şi instrucţia se împletesc armonios,într-o formă optimă ,în mod gradat,conform unor standarde şi finalităţi propuse.
Numai printr-o colaborare strânsă ,susţinută şi fluentă,familia şi grădiniţa pot pune în aplicare acest proces de educare a fiinţei umane în devenire.Esenţial este ca cei doi factori să-şi dirijeze acţiunile spre un scop comun ,să-şi concentreze şi să-şi focalizeze influenţele spre acelaşi deziderat:formarea tipului de personalitate solicitat de imperativele lumii moderne.
Formele de colaborare  dintre familie şi grădiniţă sunt îndeobşte cunoscute.Vom evidenţia unele dintre acestea.
Vizitele reciproce familie-grădiniţă şi grădiniţă-familie se constituie,pe de o parte ,în oportunităţi ale educatorului în ce priveşte culegerea unor date preţioase referitoare la climatul educativ din familie ,la personalitatea copilului.Pe de altă parte,părinţii află date relevante asupra modului în care copiii răspund sarcinilor didactice şi măsura în care le duc la îndeplinire.
Adunările/Şedinţele cu părinţii,desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie ,urmăresc abordarea unor aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în legătură cu procesul formativ-instructiv,exprimarea unor dileme care,prin comunicare ,îşi pot afla raspunsul.
Lectoratele cu părinţii ,organizate sistematic,au drept scop o vie propagandă pedagogică în rândul comunităţii cetăţeneşti .Părinţii de la un întreg nivel beneficiază,în cadrul lectoratelor ,de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical,instituţii culturale,ONG-uri)
Comitetul de părinţi al clasei ,ales anual,constituie nucleul colaborării grădiniţei cu familiile copiilor ,fiind forul organizat în vederea găsirii şi aplicării de soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc.De aceea,consfătuirea periodică cu membrii comitetului de părinţi al clasei se înscrie la un loc de frunte pe agenda educatoarei.
Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate  poate stimula interesul şi curiozitatea părinţilor.Consultarea unora dintre acestea (cărţi,broşuri,referate,planuri de intervenţie,etc) contribuie la lărgirea  experienţei pedagogice a părinţilor şi,implicit,la o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale.
Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor condiţii corespunzătoare de viaţă ,de activitate intelectuală,de hrană,etc.,pentru eliminarea exploatării copiilor,determinarea părinţilor de a-şi integra  copiii în activităţi recreative ,cluburi ale copiilor etc.
Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa lor constituie momente de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ.
Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar ,sub forma unui sistem bine închegat ,pentru atingerea ţelului comun:educarea copilului .Este nevoie de un schimb permanent de informaţii ,de completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel. „

 

[BUICĂ ADINA CARMEN]

BIBLIOGRAFIE:Revista Învăţământului Preşcolar,nr 3-4/2006
Maria Robu-„Empatia în educaţie-necesităţi pedagogice moderne”
Bucureşti 2008

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *